Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voor de meeste werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit is de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning.

Waarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig?

Op codex.vlaanderen.be vind je de volledige lijst van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt (klik door naar 'Titel IV vergunningenbeleid', 'Hoofdstuk II Vergunningsplicht').
Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.
Beschermd huis
Is je huis beschermd, maar heb je voor je werken geen omgevingsvergunning nodig? Dan heb je soms wel een toelating van de stad nodig.

Hoe aanvragen?

1. Contacteer ons

Voor stedenbouwkundige vragen

Contacteer de dienst bouwen om na te gaan of je op afspraak moet langskomen.

 • Sommige vragen kunnen we telefonisch beantwoorden:
  • Welke stedenbouwkundige voorschriften gelden op het perceel?
  • Volstaat een melding of heb ik een vergunning nodig?
  • Heb ik een architect nodig?
 • Voor andere maak je een afspraak:
  Maak afspraak bij dienst bouwen
  • Duur: Ongeveer 30 minuten.
  • Wat kan je verwachten?
   We schatten in of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. Je krijgt nog geen definitief standpunt. Soms verwijzen we je door naar andere diensten voor advies. Wil je zekerheid over wat kan? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.
  • Wat breng je mee?
   • Schetsen van de bestaande en de nieuwe toestand waarop je de belangrijkste afmetingen en gegevens aanduidt (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand tot perceelsgrenzen, bruto- en nettovloeroppervlakte, wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …)
   • Foto's van de voor- en achterkant of van de plaats van de werken
   • Wijkt je voorstel om bepaalde redenen af van de voorschriften? Geef dat dan zelf duidelijk aan.

Voor werken aan een erfgoedpand

 1. Ga na of je huis onroerend erfgoed is waardoor er extra bouwvoorschriften gelden.
  Check of je huis een erfgoedpand is
 2. Gelden er extra voorschriften? Vraag nog geen omgevingsvergunning aan. Contacteer ons eerst om je plannen te bespreken.
  Contacteer dienst onroerend erfgoed
 3. Omgevingsvergunning nodig?
Is je huis beschermd, maar heb je voor je werken geen omgevingsvergunning nodig? Dan heb je soms wel een toelating van de stad nodig.

Voor vragen over de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Contacteer de dienst milieu

2. Bezorg ons het dossier

  1. Verzamel de nodige documenten

  Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten toe zodat we je dossier meteen kunnen behandelen.

  2. Dien je dossier in

  • Online

   • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
   • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
    Voor een vergunning zonder medewerking van een architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen. Via de snelinvoer moet je het dossier in 1 keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).
  • Op papier
   We verwerken alle aanvragen digitaal. Als we je aanvraag op papier moeten inscannen, betaal je € 100 extra (bovenop de algemene dossierkosten).
   • Kan alleen nog voor dossiers waarbij de medewerking van een professional niet verplicht is.
   • Bezorg ons 2 exemplaren op een van deze manieren:

  Wat gebeurt er met je aanvraag?

  1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

  Binnen de 30 dagen versturen we een antwoord via een aangetekende brief of via het Omgevingsloket:

  • Aanvraag is onvolledig: Vergunningsprocedure wordt stopgezet.
  • Aanvraag is onontvankelijk: Aanvraag wordt stopgezet of doorgestuurd naar de bevoegde overheid.
  • Aanvraag is volledig en ontvankelijk: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

  2. Onderzoek van je dossier

  • We vragen de nodige adviezen.
  • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dat op.
  • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege.

  3. Het schepencollege neemt een beslissing

  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
   • Dossier zonder openbaar onderzoek (vereenvoudigde vergunningsprocedure)
    Binnen 60 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs
   • Dossier met een openbaar onderzoek (gewone vergunningsprocedure)
    Binnen 105 dagen of 120 dagen (bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) na de datum van het volledigheidsbewijs. Die termijn kan verlengd worden met 60 dagen als:
    • Extra openbaar onderzoek nodig is na wijzigingen
    • Administratieve lus toegepast moet worden.
    • Dossier wegenwerken bevat.
  • Je krijgt een melding met de beslissing:
   Binnen de 10 dagen na de beslissing van het college .
  Bij een digitale aanvraag kan je de stappen online volgen in het Omgevingsloket. Hou er rekening mee dat je tijdens de procedure soms nog zelf zaken moet aanduiden in het Omgevingsloket. Bij elke nieuwe stap krijg je een mail.

  Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

  1. Hang het document 'bekendmaking'

  • Aan de straatkant van het perceel
  • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
  • Minstens 30 dagen lang

  2. Meld de aanplakking

  • Digitale aanvraag: in het omgevingsloket
  • Papieren aanvraag: met het formulier dat je met de post kreeg

  3. Start de werken

  Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

  Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

  4. Meld het begin en einde van de werken

  • Digitale aanvraag: in het omgevingsloket
  • Papieren aanvraag: met het formulier dat je met de post kreeg

  Wanneer vervalt de vergunning?

  • De werken zijn niet gestart binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen.
  • De werken worden meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken.
  • De vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de 5 jaar nadat je de omgevingsvergunning kreeg.
  • De exploitatie is niet gestart binnen de 5 jaar nadat je de vergunning kreeg.

  Meer info over de geldigheid vind je in het Omgevingsvergunningendecreet.

  Verlenging

  Wanneer kan een verlenging?

  • Een termijnverlenging kan als de werken of handelingen door overmacht niet zijn uitgevoerd.
  • Een termijnverlenging kan niet als:
   • Er geen vreemde oorzaak
   • De aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met de voorschriften.

  Duur verlenging

  Met maximaal 2 jaar.

  Hoe aanvragen?

  Aangetekend per post.

  Wanneer aanvragen?

  Minstens 3 maanden voor de uiterste datum 'start der werken'.

  Wat gebeurt er na de aanvraag?

  Ten laatste op de uiterste datum van de oorspronkelijke start van de werken valt de beslissing.

  Vergunning van een exploitatie

  De vergunning vervalt als:

  • De exploitatie voor meer dan 5 opeenvolgende jaren onderbroken is.
  • De ingedeelde inrichting vernield wordt door de exploitatie.
  • D exploitatie vrijwillig wordt stopgezet.

  Vergunning voor het wijzigen van de vegetatie

  De vergunning vervalt als de wijzigingen niet gestart zijn binnen 2 jaar.

  Prijs

  Minstens € 21.

  Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.

  Belastingreglement

  Openbaar onderzoek inkijken

  Aan de onthaalbalie in het stadskantoor, zonder afspraak.

  Bekijk openingsuren stadskantoor

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.