Hoe berekenen we de focustoelage voor sportclubs?

De werkingstoelage van een sportclub bestaat uit 2 delen: 25% basistoelage en 75% focustoelage. 

De focustoelage berekenen we op basis van het aantal punten voor 5 criteria: jeugd (40%), doelgroepenwerking (20%), omkadering (15%), beleid (15%) en communicatie (10%).

Een sportclub moet minstens 60 punten halen per onderdeel om in aanmerking te komen voor de focustoelage (behalve voor doelgroepenwerking).

Jeugd

Aantal jeugdleden

Wat is een jeugdlid?

 • Heeft lidgeld betaald
 • Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de vereniging
 • Is jonger dan 18 jaar

Berekening punten

 • Meer dan 70% van de leden zijn jeugdleden: 25 punten
 • Tussen 51% en 70% van de leden zijn jeugdleden: 20 punten
 • Tussen 31% en 50% van de leden zijn jeugdleden: 15 punten
 • Tussen 10% en 30% van de leden zijn jeugdleden: 10 punten
 • Minder dan 10% van de leden zijn jeugdleden: 0 punten

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

Niets, we leiden dit af uit het afschrift van de leden van de federatie dat je toevoegde voor de basissubsidie.

Jeugdsportbegeleiders

Wat zijn sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders?

 • Je geeft minstens 30 uur per jaar training in de sportclub.
 • Je hebt het diploma, getuigschrift of attest van de opleiding.

Berekening punten jeugdsportbegeleider

 • Waarderingsschaal 1 en 2 voor % van aantal jeugdsportbegeleiders tegenover % jeugdleden: 5 punten
 • Waarderingsschaal 3 en 4 voor % van aantal jeugdsportbegeleiders tegenover % jeugdleden: 15 punten
 • Waarderingsschaal 5 en meer voor % van aantal jeugdsportbegeleiders tegenover % jeugdleden: 20 punten

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Diploma van de jeugdsportbegeleider
 • Organogram van de sportclub

Jeugdsportcoördinatoren

Wat is een jeugdsportcoördinator?

 • Je hebt minstens een van deze diploma's:
  • Getuigschrift aspirant jeugdsportbegeleider
  • Initiator in de sporttak
  • Bachelor lichamelijke opvoeding
  • Master lichamelijke opvoeding
 • Je coördineert de jeugdwerking zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt.

Berekening punten jeugdsportcoördinator

Als je sportclub vorig sportseizoen een jeugdsportcoördinator had, krijg je 10 punten.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Diploma van de jeugdsportcoördinator
 • Organogram van de sportclub

Ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening

Berekening punten

Als de jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren van de sportclub de Panathlonverklaring ondertekenden, krijg je 10 punten.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Link naar de ondertekening van het Panathlon Charter
 • Vermelding van de ondertekening op de website van de sportclub

Infomoment voor ouders

Berekening punten

Een sportclub die vorig sportseizoen een infomoment voor ouders organiseerde, krijgt 10 punten.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Document of screenshot van de aankondiging
  (met datum, locatie, agenda, aantal aanwezigen, verslag)

Sportactiviteit op of meteen na school

Berekening punten

Een sportclub die vorig sportseizoen 2 activiteiten voor een school organiseerde (tijdens of aansluitend op de schooluren), krijgt 10 punten.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Link of document dat aantoont dat deze activiteit plaatsvond (met info school, data/uur/plaats, welke activiteit, lesgever)
 • Bewijs dat deze samenwerking op de website van de club werd vermeld.

(Tof)sportkamp

Berekening punten

 • Sportclub die vorig sportseizoen een sportkamp (van minstens 5 dagen) organiseerde: 5 punten
 • Sportclub die vorig sportseizoen een Tofsportkamp organiseerde: 15 punten

Als een sportclub 2 soorten kampen organiseert, telt enkel het Tofsportkamp mee in het puntenaantal.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Aankondiging van het sportkamp (flyer of link naar de website van de sportclub waar het sportkamp vermeld wordt)

Omkadering

Gediplomeerde lesgevers

Wat is een gediplomeerde lesgever?

 • Je geeft minstens 1 uur per week les in de sportclub. Vervanglesgevers tellen niet mee.
 • Je hebt een van deze diploma's:
  • Diploma van de Vlaamse Trainersschool in de sporttak
  • Student derde jaar bachelor lichamelijke opvoeding
  • Bachelor lichamelijke opvoeding
  • Student derde of vierde jaar master lichamelijke opvoeding
  • Master lichamelijke opvoeding
  • Geaggregeerde lichamelijke opvoeding
  • Tweede jaar Heyselschool voor voetbalclubs
  • Getuigschrift A-B-C van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  • UEFA-A-B-Pro-diploma van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  • Lijst van niet erkende opleidingen (volwaardige cursus) aanvaard door de adviescommissie (die worden gelijkgesteld met diploma initiator van de Vlaamse Trainersschool)

Berekening punten

Per gediplomeerde lesgever krijg je ... punten.

(tabel punten)

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Schema lesgevers
 • Kopie van diploma of getuigschrift

Aantrekken van nieuwe gediplomeerde lesgevers

Berekening punten

Een sportclub die minstens 1 nieuwe lesgever met kwalificatie aanwierf vorig sportseizoen, krijgt 10 punten. Ook een huidige lesgever die een hogere kwalificatie behaalde, telt mee.

Trainingstechnische commissie

Berekening punten

Een sportclub die een trainingstechnische commissie met minstens 3 gediplomeerde trainers heeft, krijgt 10 punten.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?
Schema van de trainingen (beschrijving opbouw)

Redders, scheidsrechters en juryleden

Berekening punten

 • Voor 1 redder, scheidsrechter of jurylid dat vorig sportseizoen minstens 20 uur voor de club werkte: 5 punten
 • Voor 2 of meer redders, scheidsrechters of juryleden die vorig sportseizoen minstens 20 uur voor de club werkten: 10 punten

Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

 • Werkschema van de redders
  Als er meerdere redders in de club actief zijn, is het voldoende om 2 personen in te geven.
 • Bewijs van federatie (voor jury of scheidrechter)
  Als er meerdere scheidsrechters of juryleden in de club actief zijn, is het voldoende om 2 personen in te geven.

Doorgroeiclub

Berekening punten

Een sportclub die een aanbod voor jeugd, volwassenen en senioren heeft en jeugdsporters stimuleert om door te groeien naar het aanbod voor volwassen en senioren krijgt 20 punten.

  Beleid

  Rechtspersoonlijkheid

  Berekening punten

  Een sportclub met een rechtspersoonlijkheid krijgt 40 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  Niets, we hebben de statuten van de club.

  Algemene vergadering

  Berekening punten

  Een sportclub die vorig sportseizoen een algemene vergadering organiseerde, krijgt 15 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Verslag algemene vergadering met handtekening van 2 bestuurders

  Infosessies Leuvense sportraad

  Berekening punten

  Een sportclub die deelnam aan een infosessie van de Leuvense sportraad vorig sportseizoen, krijgt 25 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Bewijs van deelname (de stad kijkt ook na in de aanwezigheidslijst)

  Afsprakennota voor de lesgevers of vrijwilligers

  Berekening punten

  Een sportclub die een afsprakennota heeft over de algemene werking en gedragscode voor lesgevers en vrijwilligers en lesgevers het Panathlon Charter liet ondertekenen, krijgt 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Afsprakennota

  Overzicht kosten en inkomsten

  Berekening punten

  Een sportclub die een overzicht maakte van de kosten en inkomsten van het vorig sportseizoen, krijgt 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?
  Vul de bedragen in bij je aanvraag. Indien nodig, vragen we meer details op.

  Communicatie

  Website, facebookpagina of blog

  Berekening punten

  Sportclubs die een website, facebookpagina of blog hebben met info over minstens 6 van deze onderdelen, krijgen 40 punten.

  • Logo sportvereniging
  • Naam en Adres van de vereniging
  • Statuten van de vereniging
  • Structuur + bestuursleden
  • Contact via mail of telefoon
  • Lidgelden
  • Trainingsuren
  • Activiteitenkalender
  • Verzekering
  De informatie moet up-to-date zijn.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Linken naar de website (voor de 6 onderdelen).

  Nieuwsbrief of clubblad

  Berekening punten

  Een sportclub die minstens 2 keer per jaar een nieuwsbrief of clubblad verstuurde vorig sportseizoen, krijgt 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link naar nieuwsbrief of clubblad.

  Sportgids

  Berekening punten

  Sportclubs die vorig sportseizoen in de sportgids van stad Leuven stonden, krijgen 15 punten.

  Aanspreekpersoon voor de leden

  Berekening punten

  Als tijdens trainingen, activiteiten of wedstrijden van de sportclub een verantwoordelijke aanwezig is waarbij leden terecht kunnen met vragen (niet de trainer), krijg je 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Naam van de verantwoordelijke.

  Deelname aan Leuven Beweegt of organisatie opendeurdag

  Berekening punten

  Een sportclub die vorig sportseizoen een opendeurdag of gratis proeflessen voor Leuven Beweegt organiseerde, krijgt 15 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link of ander bewijs van aankondiging proeflessen (met datum en locatie).

  Logo

  Berekening punten

  Een sportclub die een logo heeft, krijgt 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link naar website of Facebookpagina van de sportclub.

  Doelgroepenwerking

  Buurtsport

  Buurtsport organiseert activiteiten voor sociaal kwetsbare groepen in aandachtswijken.

  Berekening punten

  Om punten te verdienen, behaalde de sportclub vorig sportseizoen minstens 1 van deze criteria:

  • Organisatie initiatieles in samenwerking met Buurtsport: 5 punten per initiatie voor andere doelgroep

  • Organisatie 5-lessenreeks in samenwerking met Buurtsport: 10 punten

  • Organisatie vast aanbod in samenwerking met Buurtsport (minstens 20 lessen): 15 punten
  • Organisatie sportkamp in samenwerking met Buurtsport: 15 punten
  • Begeleider of trainer die een vorming volgde over sociaal werk of het begeleiden van kwetsbare personen: 10 punten
  • De sportclub heeft sociale tarieven: 10 punten

  De sportclub kan maximaal 25 punten behalen voor dit onderdeel.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link naar of document over lidgelden (sociale tarieven, UiTPAS ...)
  • Link naar of document dat publicatie van de activiteiten bewijst
  • Getuigschrift of diploma

  Gehandicaptensport

  Berekening punten

  Om punten te verdienen, behaalde de sportclub vorig sportseizoen minstens 1 van deze criteria behalen:

  • Organisatie 2 activiteiten voor personen met een handicap: 5 punten
  • Organisatie vast aanbod voor personen met een handicap: 15 punten
  • De sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke module voor de gehandicaptensport is een module die kan gevolgd worden bij de Vlaamse trainersschool. Een sportclub die lid heeft met dat krijgt 10 punten
  • Aantal personen met een handicap die lid zijn van de club:
   • 1% van de leden: 5 punten
   • 10% van de leden: 10 punten
   • 15% van de leden: 15 punten

  De sportclub kan maximaal 15 punten behalen voor dit onderdeel.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link naar of document dat publicatie van de activiteiten bewijst.
  • Getuigschrift of diploma

  Senioren

  Berekening punten

  Om punten te verdienen, behaalde de sportclub vorig sportseizoen minstens 1 van deze criteria behalen:

  • Minstens 10% van de leden is ouder dan 55 jaar: 10 punten
  • Organisatie 2 activiteiten voor senioren: 5 punten
  • Organisatie van een 5-lessenreeks voor senioren: 10 punten
  • Organisatie vast aanbod voor senioren: 15 punten
  • De sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke aanvullende module voor de seniorensport dat kan gevolgd worden bij de Vlaamse Trainersschool. Een sportclub die een lid heeft met dat getuigschrift krijgt 10 punten

  De sportclub kan maximaal 15 punten behalen voor dit onderdeel.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link of document dat publicatie activiteiten bewijst
  • Getuigschrift of diploma

  Allerkleinste sporters

  Berekening punten

  Een sportclub die een beweegschool ('multimove') voor de allerkleinste sporters organiseerde, krijgt 10 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link of document dat publicatie activiteiten bewijst

  Volwassenen

  Berekening punten

  Om punten te verdienen, behaalde de sportclub vorig sportseizoen minstens 1 van deze criteria:

  • Minstens 20% van de leden is tussen 18 en 55 jaar: 10 punten
  • Organisatie initiatieles voor volwassenen: 5 punten per initiatie voor andere doelgroep
  • Organisatie 5-lessenreeks voor volwassenen: 10 punten
  • Organisatie vast aanbod voor volwassenen (minstens 20 lessen): 15 punten
  • Aantal gediplomeerde trainers voor volwassenen ten opzichte van aantal volwassen leden:
   • Verhouding 1/2 voor % gediplomeerde trainers tegenover % volwassen leden: 5 punten
   • Verhouding 3/4 voor % gediplomeerde trainers tegenover % volwassen leden: 10 punten
   • Waarderingsschaal 5 en meer voor % gediplomeerde trainers tegenover % volwassen leden: 15 punten

  De sportclub kan maximaal 20 punten behalen voor dit onderdeel.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link of document dat publicatie activiteiten bewijst

  Activiteit voor een goed doel

  Berekening punten

  Een sportclub die vorig sportseizoen minstens 1 sportactiviteit organiseerde voor een goed doel, krijgt 15 punten.

  Wat moet je toevoegen bij aanvraag toelage?

  • Link of document dat publicatie activiteit bewijst (uitnodigingen, verslag ...)
  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.