RUP's in opmaak

Hier vind je een overzicht van alle ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die momenteel de opmaak- en goedkeuringsprocedure doorlopen. 

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een gebied. Voor alle percelen in dat gebied wordt zo duidelijk wat kan en wat niet. Nadat een RUP is goedgekeurd, baseren we ons op die informatie om omgevingsvergunningen af te leveren of te weigeren.

Hoe komt een RUP tot stand?

We doorlopen 5 stappen.

 1. Startnota
  Na goedkeuring door het college:
  • Organiseren we een publieke raadpleging met een participatiemoment
  • Vragen we advies aan de betrokken adviserende instanties
 2. Scopingnota
  • We verwerken alle adviezen over de startnota en de resultaten van de publieke raadpleging tot een scopingnota.
  • De nota wordt goedgekeurd door het college.
 3. Voorontwerp RUP
  Na goedkeuring door het college vragen we advies aan de betrokken adviserende instanties.
 4. Ontwerp RUP
  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad:
  • Organiseren we een openbaar onderzoek van 60 dagen
  • Vragen we advies aan Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften
 5. Definitieve vaststelling
  De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast en houdt daarbij rekening met het advies van de Gecoro over het openbaar onderzoek.
 6. RUP treedt in werking
  Na afloop van de schorsings- en vernietigingstermijn en de publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het RUP in werking.

Welke RUP's zijn in opmaak?

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.