Ruimtelijk uitvoeringsplan woonkern Wijgmaal

We werken aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de woonkern van Wijgmaal. Het RUP 'Woonkern Wijgmaal' voert de visie van het ruimtelijk structuurplan uit, werkt aan een modernisering van de juridische context en maakt de eerder uitgewerkte masterplannen juridisch mogelijk. 

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit 5 stappen. Het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen in het gebied, waaronder de bijzondere plannen van aanleg (BPA), (delen van) bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en het gewestplan. Aan het RUP wordt de opmaak van een milieueffectenrapport gekoppeld. In deze fase wordt kenbaar gemaakt wat de intenties zijn van het RUP en op welke manier de milieueffecten zullen onderzocht worden

Stap 1: Startnota en procesnota (lopend)

Op vrijdag 27 oktober 2023 keurde het college de startnota en procesnota van het RUP Woonkern Wijgmaal goed.

  • De startnota is het begin van het planproces. De nota beschrijft het plangebied, de doelstellingen van het plan en bevat een onderzoek naar de milieueffecten van het plan.
  • De procesnota beschrijft hoe het proces wordt gevoerd.

Publieke raadpleging

Vanaf 13 november 2023 tot en met 11 januari 2024 kan je de startnota en procesnota inkijken.

Online

In het stadskantoor

Kom langs in het stadskantoor tijdens de openingsuren, zonder afspraak.

Participatiemoment (infomarkt)

Op woensdag 22 november 2023 kon je vragen stellen over de startnota tijdens het participatiemoment.

Opmerkingen, vragen of suggesties over de startnota?

Bezorg ze ten laatste op 11 januari 2024 aan het college van burgemeester en schepenen. Dat kan op 3 manieren.

Met de post of in het stadskantoor

Stuur een brief of geef je brief af aan de balie van het stadskantoor en vraag een ontvangstbewijs.

Richt je brief aan:

Dienst gebiedsgerichte werking - Wijgmaal

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Per mail

Dienst gebiedsgerichte werking - Wijgmaal

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Stap 2: Scopingnota

We verwerken alle adviezen over de startnota en de resultaten van de publieke raadpleging tot een scopingnota.
De nota wordt goedgekeurd door het college.

Stap 3: Voorontwerp RUP

Na goedkeuring door het college vragen we advies aan de betrokken adviserende instanties.

Stap 4: Ontwerp RUP

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad:

  • Organiseren we een openbaar onderzoek van 60 dagen
  • Vragen we advies aan Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften

Stap 5: Definitief RUP

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast en houdt daarbij rekening met het advies van de Gecoro over het openbaar onderzoek.

RUP treedt in werking

Na afloop van de schorsings- en vernietigingstermijn en de publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het RUP in werking.

Data en documenten

De data en documenten zijn beschikbaar op DSI, het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie van de Vlaamse overheid.

Raadpleeg de data en documenten op DSI

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.