Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Om overlast aan te pakken, voert de stad een preventief beleid: we proberen burgers zo goed mogelijk te informeren en sensibiliseren.

Daarnaast treden we op als iemand het niet zo nauw neemt met de regels. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn daarbij een belangrijk middel.

Wat zijn GAS?

Sancties die de stad kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement.

Het is een manier om overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

Wanneer riskeer je een GAS?

Alle inbreuken op het gecoördineerd politiereglement van Leuven zijn sanctioneerbaar. Er zijn verschillende soorten inbreuken.

'Gewone en gemengde inbreuken'

De meest voorkomende overtredingen van deze soort zijn:

 • Wildplassen
 • Nachtlawaai
 • Niet-reglementair achterlaten van afval
 • Vandalisme

Een overzicht met precieze cijfers vind je in het jaarverslag.

Inbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103

Dit zijn verkeersinbreuken uit de wegcode. In Leuven werden 2 categorieën inbreuken opgenomen in het politiereglement:

 • Eerste categorie (€ 58)
  Voorbeelden:
  • Overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven
  • Parkeren in voetgangerszones
  • Parkeren in tegengestelde rijrichting
  • Onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf
  • Fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren
  • Overtreden van verkeersbord C3 of F103
 • Tweede categorie (€ 116)
  Voorbeelden:
  • Parkeren op het voetpad
  • Parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart
Een gevaarlijke parkeerovertreding melden, kan bij de politie.
Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek) krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie.
Voorbeelden: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximumparkeertijd overschrijden …

Meer info vind je in het politiereglement.

Wie kan een GAS krijgen?

Iedereen die 16 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op het gecoördineerd politiereglement riskeert een GAS.

Voor inbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103 is de minimumleeftijd 18 jaar.

Wie stelt de overtreding vast?

 • De politie kan alle inbreuken vaststellen.
 • GAS-vaststellers kunnen de meeste inbreuken vaststellen. Dit zijn ambtenaren van de stad die de gemeenteraad aanstelt.

Ze leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.

GAS-bemiddeling

Via GAS-bemiddeling lossen we geschillen op en geven we de overtreder de kans om de schade die hij heeft aangericht te vergoeden of te herstellen. Deze bemiddeling is gratis, vertrouwelijk en deelname eraan is vrijwillig.

Hoe werkt de bemiddeling?

  Sancties

  De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

  • Voor 'gewone en gemengde inbreuken'
   • Tussen de € 0 en € 125 voor minderjarigen
   • Tussen de € 0 en € 350 voor meerderjarigen
  • Voor de inbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103
   • Vaste tarieven van € 58 of € 116 (afhankelijk van de categorie)

  De schorsing of intrekking van een verkregen vergunning of toestemming, of de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling, zijn sancties die het college van burgemeester en schepenen kan opleggen.

  Beroep

  Ga je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar? Dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank.

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.