Bouwvoorschriften voor heel Leuven (verordeningen)

Wie in Leuven bouwt of verbouwt, moet rekening houden met de bouwvoorschriften. 

Deze voorschriften gelden voor heel Leuven:

Later worden al deze verordeningen geïntegreerd in 1 algemene bouwverordening. Tot dan blijven de verschillende verordeningen geldig.

Algemene bouwverordening Leuven (ABL)

Deze verordening regelt onder meer:

 • Woningen opdelen
 • Toegang tot een verdieping
 • Functiewijzigingen waarvoor een vergunning verplicht is
Downloads

Verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg (parkeerverordening)

Bij sommige nieuwbouwprojecten en verbouwingen is het verplicht om een aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen te voorzien.

Voor aanvragen vanaf 18 mei 2023

In de herziene versie wordt de nadruk gelegd op deze zaken:

 • Parkeerplaatsen of fietsenstallingen aanleggen gebeurt in de eerste plaats op het eigen terrein. De bestaande normen werden aangepast.
  Bv. er zijn minder privéparkeerplaatsen voor sociale huisvesting en studenten, en meer fietsparkeerplaatsen voor woningen.
 • Straatparkeren wordt meer afgebouwd, langdurig parkeren moet meer gebeuren buiten het openbaar domein.
  Bv. bij grote projecten (bv. nieuwbouw met meer dan 5 woningen) vervalt het recht op een eerste bewonerskaart. Bewoners gebruiken de parkeerplaatsen binnen het project of alternatieven voor een eigen auto (bv. autodelen, fietsdelen, bereikbaarheid openbaar vervoer …).
 • Je kan een afwijking op de regels van parkeerplaatsen en fietsenstallingen aanvragen. Wie niet aan de regels kan voldoen, betaalt ter compensatie een vervangende belasting.
 • Als een vergunde parkeerplaats of fietsenstalling niet wordt uitgevoerd, behandelen we dat als een bouwovertreding.

Voor aanvragen tot en met 17 mei 2023

Voor wie een aanvraag indiende voor 18 mei 2023, geldt de oudere versie van de verordening.

Verordening op de stoepaanleg

Elke bouwheer die een gebouw zet op een onbebouwd terrein, is verplicht om binnen het jaar na ingebruikname van het gebouw de stoep aan te leggen.

Downloads

Verordening vergunningsplichtige functiewijzigingen

Deze verordening voert een extra vergunningsplicht in om de bestaande en vergund geachte hoofd- en nevenfunctie van een onroerend bebouwd goed (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen naar verblijfsrecreatie, horeca, nachtwinkel en belwinkel.

Verordening private huisaansluiting

Deze verordening regelt:

 • Lozing van huishoudelijk afvalwater
 • Verplichte aansluiting op openbare riolering
 • Afkoppeling van hemelwater van privéwoningen
Downloads

Technisch reglement waterhuishouding

Dit reglement beschrijft de technische voorwaarden voor de huisaansluiting en de afvoer van privéwater.

Downloads

Erfgoedverordening

Voor waardevolle erfgoedpanden gelden extra voorschriften.

Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.